Ми нисмо земљу наследили од наших предака,

                           већ смо је позајмили од наших потомака.“

                                                       

                                                                                       Индијанска пословица

 

Животна средина представља све оно што нас окружује, односно све оно чиме је директно повезана човекова животна и производна активност. Она представља специфичан ресурс за настанак, развој и опстанак људског живота, а њено загађивање представља неминовност.

 

Сваки становник планете данас је окружен проблемима животне средине, а последице преживљавамо свакодневно кроз ваздух који удишемо, воду и храну коју уносимо у свој организам, кроз загађења и зрачења којима смо изложени, а последице еколошких проблема манифестују се кроз све мању количину природних ресурса, изумирање биљних и животињских врста, и поремећаје у глобалном екосистему и биогеохемијском процесу.

Становништво планете Земље је у сталном порасту, што повећава и потребе за урбанизацијом и економским развојем.Током својих активности, које могу бити урбанизација или екплоатација, човек мења природно окружење и то често тако што нарушава природну околину.

Све већа деградација животне средине огледа се у нарушавању људског здравља, угрожавању и нестанку појединих биљних и животињских врста, загађењу воде, ваздуха, земљишта, оштећењу природних пејзажа.....

Управо ти проблеми подстакли су међународну заједницу на доношење строгих закона те на праћење, мерење и процену штета загађења животне средине деградацијом природних ресурса.

Уједињене нације, свесне да је заштита и унапређење човекове животне средине водећи проблем, који утиче на добробит народа и економски развој у целом свету, обележавају

  1. јун као Светски дан заштите животне средине.

Прослава овог дана нам даје могућност да се прошири основа за просвећено мишљење и одговорно понашање од стране појединаца, предузећа и заједница у очувању и унапређењу животне средине. Од свог успостављања 1974.године, ова прослава је постала глобална платформа за обраћање јавности, која се обележава у више од 100 земаља.

Прe свeгa, Свeтски дaн живoтнe срeдинe служи кao “дaн људи” кaдa свaкo oд нaс мoжe дa учини нeштo у циљу oчувaњa плaнeтe Зeмљe, или дa пoстaнe чинилaц прoмeнe. To “нeштo” мoжe бити усмeрeнo лoкaлнo, нaциoнaлнo или глoбaлнo; мoжe бити индивидуaлнa aктивнoст или мoжe укључити вeћу групу људи.

Питање екологије је питање културе и важно је неговати навике које ће обезбедити бољи свет за будуће генерације. Оно што ми као појединци свакодневно можемо радити је пошумљавање, избацивање из употребе једнократне пластичне амбалаже и пластичних кеса и активно учествоваље у рециклирању отпада који свакодневно ставарамо у свом домаћинству и на радном месту.

 

Ивона Јапунџа
Специјалиста струковни инжењер технологије
Инжењер заштите животне средине